برگزاری جلسه بررسی امور مالیاتی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فنوج، روز جاری یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰؛ جلسه مشترک سرپرست فرمانداری، دهباشی معاون مدیر کل و ارشد مالیاتی چابهار، امیری رئیس امور مالیاتی نیکشهر و جمعی از کسبه جهت بررسی امور مالیاتی شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه مقرر گردید پرونده مودیان معترض بررسی گردد و نماینده امور مالیاتی نیکشهر ماهیانه یک روز در ماه با حضور در دفتر اصناف فنوج به امور مالیاتی مراجعین شهرستان رسیدگی کند.
 
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۷:۰۹
۱۳ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر