بازدید از ناوگان دیزلی بخش خصوصی شهرستان

بازدید از ناوگان دیزلی بخش خصوصی شهرستان
بازدید رودینی مسئول اداره امور عمرانی فرمانداری به اتفاق شفیعی زاده نماینده پلیس راهور از ناوگان دیزلی بخش خصوصی فعال در شهرستان
لازم به ذکر است باتوجه به مصوبه کمیته سوخت شهرستان، از ناوگان دیزلی بصورت ماهیانه بازدید و دستگاه‌های غیرفعال و معیوب از لیست تخصیص سوخت خارج خواهند شد.
۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۱۲