دیدار ابراهیمی مدیرکل ثبت اسناد استان با ریگی فرماندار شهرستان

دیدار ابراهیمی مدیرکل ثبت اسناد استان با ریگی فرماندار شهرستان
موارد مورد بررسی : استقرار اداره ثبت اسناد و ایستگاه شمیم(شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) در شهرستان
ریگی :  یکی از نیازهای خیلی مهم شهرستان استقرار ادارات است که استقرار اداره ثبت اسناد یکی از دغدغه های  مردم می باشد؛ وی از پیگیری های ابراهیمی مدیرکل ثبت اسناد استان و قاضی مدیر جهاد  جهت تامین محل استقرار اداره ثبت در محل ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.
ابراهیمی : استقرار نمایندگی ثبت اسناد در ساختمان اداره جهاد کشاورزی بصورت موقت و احداث فضای اداری مستقل در آینده ای نزدیک و همچنین استقرار و تاسیس ایستگاه و سامانه شمیم
۲۹ تیر ۱۴۰۱ ۰۱:۴۱