شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

معاونت هماهنگی امور عمرانی :

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان
 • فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص
  نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور .
 • تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها نظیر :
 • شوراها و کارگروه های اصلی          
 • ستاد مدیریت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ...
 • کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها
 • شورای هماهنگی ترافیک شهرستان
 • کارگروه مدیریت پسماند شهرستان
 • کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی
 •  کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
 • کمیته توسعه روستایی و امور دهیاری ها
 • ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
 • کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )
 • کمیته مدیریت منابع آب
 • کمیته مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان
 • کمیته صیانت از حریم قانونی راه، رودخانه ها، انهار و کلیه تاسیسات زیربنایی و ...

 

سایر امورات و وظایف محوله

 • نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی
 • شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان
 • تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه امور عمرانی سطح شهرستان
 • بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ، شهرها و روستاهای سطح شهرستان
 • نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان
 • نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی
 • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
 • تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها.
 • ظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.
 • بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان.
 • هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها.
 • تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها.
 • همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح.
 • کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و ...
 • گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه.
 • بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

معاونت برنامه ریزی :

 • فراهم آوردن موجبات برنامه ای نمودن فعالیتهای دستگاه های اجرایی واحدهای تابعه و وابسته و برآورد هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز جهت درج در بودجه های سالیانه برای تحقق اهداف موردنظر .
 • ایجاد ازتباط مستمر با معاونت توسعه و برنامه ریزی استان و سایر مراجع سیاست گذاری در امر برنامه ریزی برای اخذ سیاستها وخط مشی های کلی در زمینه های مربوطه.
 • ابلاغ ضوابط، معیارها و خط مشی های کلی ومشاوره و هدایت در امر برنامه ریزی به دستگاه های وابسته به منظور تهیه وتنظیم طرحها و برنامه ریزی های موردنیاز براساس مقررات مربوطه تهیه و تدوین اسناد توسعه و برنامه های کلی.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های ارائه شده از طرف دستگاهها و تهیه و تنظیم نهایی برنامه ها باتوجه به اهداف و ماموریت های ارسالی استانداری 
 • هماهنگی با معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مراجع ذیربط در مورد تایید برنامه های مصوب دستگاهها و واحدهای تابعه و وابسته و انجام پیگیریهای لازم در حوزه مربوطه .
 • مطالعه ،بررسی و ارائه طرحها و برنامه های مفید ومناسب درجهت بهبود امور مربوط وپیشبرد اهداف برحسب مورد.
 • تهیه و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها و همچنین مشکلات و نارسائیهای مربوط برای آگاهی مراجع ذیربط.
 • انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی ، تنظیم دستور کارجلسات و بازدیدهای مشترک و تهیه و تنظیم صورت جلسات و گزارشات لازم در این زمینه 
 • تنظیم دستورکار برگزاری و تهیه صورت جلسات و پیگیری تصمیمات ومصوبات مربوطه .
 • دریافت صورت جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان بررسی و تجزیه وتحلیل موارد مطرح شده درشورا و تهیه و ارسال آن به مبادی ذیربط 
 • بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی واحدها اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای باتوجه به طرح ها و برامه های مربوط

 

سایر امورات و وظایف محوله

 • پیگیری های امورات آرد و نان
 • تهیه آمارهای مورد لزوم از وضعیت تخصیص و توزیع آرد
 • تعیین و تأیید سوخت خبازیها
 • انجام بازرسی از واحدهای تولید نان
 • تشکیل جلسات کار گروه آرد و نان
 • پیگیری مکاتبات با ادارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی
 • پیگیری مصوبات سفر وزراء شهرستان
 • پیگیری امورات ستاد اقتصاد مقاومتی
 • نظارت بر امور یارانه ها و تشکیل پرونده وجداسازی یارانه ها و معرفی به مراجع ذیربط
 • پیگیری برای وصول اعتبارات تخصیصی
 • پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و سرمایه ای به منظور پرداخت هزینه های فرمانداری
 • برنانه ریزی و پیگیری امورات رفاهی، مرخصی، آموزشی و ارتقاء شغل کارکنان
 • برنامه ریزی برای تشکیل جلسات شورای اداری شهرستان و پیگیری مصوبات جلسه
 • برنامه ریزی و پیگیری رفع نواقص ساختمانی شامل گرمایشی و سرمایشی و نظارت بر نگهداری اموال اداری و ساختمانی